Kezdés a konferenciáig:

Kedves Szolgálók, Résztvevők és az
Imádság Háza Konferenciát Szívükön Viselők!

Szeretettel meghívunk benneteket a IV. Imádság Háza Konferencia Háttérima Szolgálatába, melyhez szervezett módon szeretnénk segítséget nyújtani!

2018. január 22-től, 14 héten át - a konferencia kezdetéig - hétről-hétre fogjuk alább feltüntetni azokat az imaszándékokat, melyekért aktuálisan, azon a héten, mi, a szervezők is imádkozunk a Pécsi Imádság Házában!

Ez lehetővé teszi, hogy az egész ország minden pontján, a háttérima szolgálatban önként résztvevő testvérek egy héten át ugyanazért a szándékért kiáltsanak fel az Úrhoz!

Bízunk benne, hogy az imaszándékok és a hozzájuk kapcsolódó rövid Igehelyek által egyetlen terület sem marad imaháttér nélkül és segít majd bennünket a konferenciára való egyéni felkészülésben is!

Bátran hívjuk szolgálatba azokat is, akik esetleg később értesültek erről, hiszen jól tudjuk:

 

AZ IMA NEM MINDEN, DE IMA NÉLKÜL NINCS SEMMI!

 

Emellett 2018. március 2-3.án 24 órás dicsőítést ajánlottunk fel a konferencia sikeréért, illetve a nagyböjti időszakot is.

Áldott készülődést és szolgálatot!

Szeretettel várunk Benneteket,

                                                   

                                                 az Imádság Háza Konferencia

                                                    Szervező Csapata

14. hét (április 23 - április 27.)

April 22, 2018

Isten minden nagy tette előtt megújította népét, hogy legyen hitük és erejük megtenni a győzelemhez szükséges lépéseket. Így van ez a végidők nagy eseményeivel is: a legnagyobb emberi hit és erő is kevés hozzá Isten kegyelme nélkül. Kérjük hát ezt a megújulást, Isten frissességet adó Lelkét!

„Váljon ez a konferencia az Istennel való kapcsolatunk és az istengyermeki identitásunk elmélyülésének mérföldkövévé!”

Már csak egy hét a konferenciáig! A konferencia előtt és alatt is imádkozzunk a csendes teremben zajló lelkigondozói szolgálatért, és a csendes imádság termébe lépő testvéreinkért, hogy ezek a lehetőségek a mennyei Atyával való személyes és őszinte kapcsolat kibontakozását segítsék.

 

Áldott készülődést és imádságot! Szeretettel várunk Benneteket,

                                                    az Imádság Háza Konferencia Szervező Csapata :)

JEREMIÁS KÖNYVÉNEK 31. FEJEZETE

16-22 »Ezt mondja az Úr: Ne jajgass tovább, és szemed ne hullasson több könnyet, mert van vigasztalás bánatodra; visszajönnek az ellenséges földről. Szülötteidnek van még reményük: fiaid visszatérnek a saját földjükre. Jól hallom Efraim panaszszavát: „Megfenyítettél, s hagytam hogy fenyíts, mint a járomba még be nem tört tinó. Hozz vissza, engedj visszatérnem, mert te vagy az Úr, az én Istenem! Igaz, elfordultam tőled, de már bánom bűnömet; amióta észre tértem, mellemet verem. Szégyenkeznem kell, arcomat pír borítja, mert ifjúkorom gyalázatát viselem.” De hát nem oly kedves fiam nekem Efraim és nem oly dédelgetett gyermekem, hogy minden megfenyítése után meg ne kellene róla emlékeznem? Szívemnek meg kell indulnia, meg kell könyörülnöm rajtuk – mondja az Úr. Állíts magadnak útjelzőket, helyezz el útmutató oszlopokat! Jegyezd meg jól az ösvényt, az utat, amelyen elmentél egykor! És térj haza, Izraelnek szűzi leánya, gyere haza saját városaidba. Meddig járkálsz még ide-oda, te állhatatlan leány? Bizony, az Úr valami újat teremt a földön: az asszony visszatér férjéhez.«

31-34 »Igen, jönnek napok – mondja az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, holott én uruk voltam – mondja az Úr. Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok – mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. És többé nem lesz szükség rá, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa: Ismerd meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig – mondja az Úr –, mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem.«

13. hét (április 16 - április 22.)

April 15, 2018

Isten Győztes! A csata első fordulóját Fiában, Jézusban nyerte meg a kereszten; így mentette meg és tette szövetségeseivé gyermekeit. A végső harcot szövetségeseivel együtt vívja meg, akik mi vagyunk és az elkövetkező nemzedék. Imádkozzunk a jelen és a jövő gyermekeiért, hogy a köreinkben zajló ébredés tüze még teljesebben lángoljon szívükben és Isten olyan csodákra legyen képes életükben, amiről mi még csak álmodunk!

„Atyám, Te oltalmazz minden megfoganó életet, az embriókat és magzatokat! Add meg az újszülötteknek, csecsemőknek és gyermekeknek, hogy általunk megismerjék az anyai és atyai szeretetet! Hadd érezzék, hogy örülünk jövetelüknek, mint ahogy Te is örülsz nekünk! A fiatalokat tedd barátaiddá, szövetségeseiddé, érett fiaiddá és lányaiddá! Bennünket pedig hívj szolgálatba a jövő nemzedékért, hogy megismerje Nevedet!”

A konferencia kapcsán imádkozzunk a gyermekfelügyelet-szolgálatért, illetve kérjük az Urat, hogy adjon a regisztrációban szolgálóknak gördülékenységet, derűs és vidám helytállást, hogy úgy tudjanak fogadni bennünket, ahogyan Te vársz minket a Mennyek Országának kapujában!

78. ZSOLTÁR

1-7 »Népem, figyelj tanító szavamra, hallgassátok meg szám tanítását! Példabeszédre nyitom meg ajkam, ősidők titkait hirdetem nektek, amit hallottunk, amit megismertünk, s amit őseink beszéltek el nekünk. Nem titkoljuk el fiaink elől, hanem hirdetjük a jövő nemzedéknek. Az Úr dicső tetteit, erejét, és a csodákat, amelyeket művelt. Ám parancsul adta Jákobnak, s mint törvényt rendelte Izraelnek, hogy amit kinyilatkoztatott az atyáknak, azt hirdetniük kell fiaiknak, hadd ismerjék meg a jövő nemzedékek, a fiak, akik majd születnek. Aztán ők kelnek fel és tovább hirdetik gyermekeiknek.Hogy Istenbe vessék reményüket, ne feledjék el Isten tetteit, hanem teljesítsék parancsait.«

52-55 »Népét kihozta, mint a juhokat, s átvezette őket a pusztán, mint a nyájat. Biztosan vezette őket, hogy ne tévelyegjenek, s ellenségeiket elnyelte a tenger. Elvezette őket szent földjére, a hegyekre, amelyeket jobbja szerzett. Szemük láttára elűzte a pogányokat, és nekik adta földjüket örökségül; a pogányok sátrába Izrael törzseit telepítette.«

65-72 »De aztán mint álomból, fölserkent az Úr, mint a harcos, aki fölkel a bor mellől. Ellenségeinek a hátába csapott, és örök szégyent hozott rájuk. József sátrát elvetette, s nem foglalta le Efraim törzsét sem. Júdát választotta ki magának, a Sion hegyét, melyet szeretett. Mint égi magaslatot, úgy építette a szentélyt, szilárddá tette, mint a földet, amelyet örökre megteremtett. Kiválasztotta szolgáját, Dávidot, a juhok aklától hozta el. Az anyajuhoktól szólította el, hogy legeltesse Jákobot, a népét, Izraelt, az ő örökségét. Ő szívének egyszerűségében legeltette, s hozzáértő kézzel vezette.«

12. hét (április 9 - április 15.)

April 08, 2018

Ezen a héten Isten arra hív, hogy takarítsuk ki szívünk legbelső rejtekét, így készüljünk a konferencia kegyelmeinek befogadására.

Jézus győzelmének világosságában a bennünk lévő oltár is más fényben tűnik fel: sok fontos dologról kiderül, hogy nem is szükséges; és néhány addig kevésbé lényeges új értelmet kap. Jézus hív: „Legyen a szíved örökké az Istené! Előbb a szíved legbelső szobáját, a szentélyt tisztítsd meg, és tudni fogod, hogyan rendezd mulandó otthonodat, dolgaidat itt a földön! Az örökkévaló mindig fontosabb!”

 

A konferencia kapcsán hordozzuk imádságos lelkülettel azokat, akik a pécsi Imádság Házában vállaltak dicsőítő szolgálatot a rendezvény ideje alatt, illetve azokat is, akik oda betérnek. Tapasztalják meg Isten közelségét!

Sokan messziről érkeznek a konferenciára, kérjük Istent, hogy adjon nekik biztonságos utat és szállást, áldja meg szállásadóikat és az otthon-maradottakat!

ZSIDÓKNAK ÍRT LEVÉL 13. FEJEZET

2 »Ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, hisz ilyen módon némelyek tudtuk nélkül angyalokat láttak vendégül.«

5 »Ne legyetek kapzsik, elégedjetek meg azzal, amitek van. Hiszen ő maga ígérte: „Nem távozom el tőled s nem hagylak magadra.”«

7-8 »Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.«

11-16 »Mivel az állatok testét, amelyeknek a vérét a főpap a bűn engesztelésére a szentélybe viszi, a táboron kívül égetik el, Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy vérével megszentelje a népet. Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívülre, és vállaljuk gyalázatát, hiszen nincsen itt maradandó hazánk, hanem jövendő hazánkat keressük. Általa mutassuk be Istennek szüntelenül a dicséret áldozatát: az őt megvalló ajkak gyümölcsét. A jótékonyságról és az adakozásról ne feledkezzetek meg, mert az ilyen áldozat kedves Istennek.«

17 »Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak, kövessétek őket, mert ők vigyáznak rátok, abban a tudatban, hogy számot adnak lelketekről. Bárcsak örömmel tehetnék, nem sóhajtozva, mert hisz az nem válnék javatokra.«

11. hét (április 2 - április 8.)

April 01, 2018

Olyan nagy szükségünk van a jó vezetésre! Közvetlenül Istentől és közvetetten is. Az izraeliták például mindannyiszor letértek az életszentség útjáról, ahányszor tévelygő vezetésben éltek.

A tanítványok is elbizonytalanodtak Jézus halála után: Péterrel az élen visszamentek halászni. Jézus ezt előre megmondta: »megverem a pásztort, és szétszélednek a nyáj juhai« (Mt 26,31),de nem hagyta árván őket, feltámadása után többször megjelent nekik és megerősítette őket. Jézus ismerte Pétert, jobban, mint Péter saját magát, ezért mégis nyájat bízott rá. 

Adjunk hálát pásztorainkért és mondjunk áldást az élet különböző területein kapott vezetőinkre!

Imádkozzunk értük, hogy Isten szíve szerint való emberek legyenek, mint Isten kegyelméből Péter is azzá vált a rábízottak számára!

Országunkban ezen a héten zajlanak a választások. Hordozzuk egy szívvel Magyarországot és jövőjét! Álljunk egységben Isten trónja elé, hogy mindazt átélhessük, amire népünk meghívást kapott! Kérjük el Istentől leendő vezetőinket is!

A konferencia kapcsán pedig hordozzuk imádságban a rendezvény technikai és külsős szolgálatait (takarítók, étkeztetők, biztonsági szolgálat, technikusok) és szolgálóit, hogy feladatukat odaadóan, örömmel tudják végezni, és ez a konferencia számukra ne csak egy legyen a sok közül, hanem megtapasztalhassák közöttünk Isten mindent felülmúló szeretetét! Kérjünk jó időjárást! És hordozzuk a konferencia médiában való megjelenését is, hogy minél többekhez eljuthasson az evangélium örömének tiszta híre, ami vágyat ébreszt az emberek szívében az élő Isten iránt!

JÁNOS EVANGÉLIUMA 21. FEJEZET

1-8 »Jézus újra megjelent a tanítványoknak, ezúttal Tibériás tavánál. Így jelent meg nekik: Együtt volt Simon Péter, Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kánából való Natánael, Zebedeus fiai, s még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Megyek halászni.” „Veled tartunk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De akkor éjszaka nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. De a tanítványok nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a bárka jobb oldalán a hálót, s ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával.«

15-19 »Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?” „Igen, Uram – felelte –, tudod, hogy szeretlek.” Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat!”Aztán másodszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” „Igen, Uram – válaszolta –, tudod, hogy szeretlek.” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat!” „Bizony, bizony, mondom neked: Amikor fiatal voltál, felövezted magad, s oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karod, s más fog felövezni, aztán oda visz, ahova nem akarod.” E szavakkal jelezte, hogy milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Majd hozzátette: „Kövess engem!”«

1 / 1

Please reload